Setmana Santa de Tarragona

Sobre l’Agrupació i Nota legal

Informació general:

AGRUPACIÓ D’ASSOCIACIONS DE SETMANA SANTA DE TARRAGONA
C/ Sant Francesc, 16 4t Tarragona
Tel./Fax 977 229 630
e-mail:info@ssantatarragona.org

Nota legal:
L’AGRUPACIÓ D’ASSOCIACIONS DE SETMANA SANTA DE TARRAGONA és titular en exclusiva dels drets d’explotació d’aquesta web, així com de les successives versions i actualitzacions. Resta prohibida la seva explotació, inclosa la seva reproducció total o parcial, adaptació, distribució, comunicació pública i transformació, sense l’autorització expressa de L’AGRUPACIÓ D’ASSOCIACIONS DE SETMANA SANTA DE TARRAGONA. La vulneració en qualsevol forma i per qualsevol procediment d’aquests drets constitueix una conducta expressament tipificada pel Codi Penal.

L’AGRUPACIÓ D’ASSOCIACIONS DE SETMANA SANTA DE TARRAGONA exercitarà immediatament totes les accions que estiguin previstes en la vigent legislació sobre propietat intel·lectual, penal, i en qualsevol altra normativa que sigui d’aplicació, contra tota persona que infringeixi directament o indirectament els seus drets sobre la web, que quedarà obligada a satisfer a L’AGRUPACIÓ D’ASSOCIACIONS DE SETMANA SANTA DE TARRAGONA la corresponent indemnització per danys i perjudicis.

Fotografia:
Joan Alberich, Jordi Amenós, Pere Amenós, Dolors Andreu, Joaquim Cabezas, Eduard Martínez, Manel moya, Albert Nel·lo, Josep M. Rios, Albert Saludes, Francesc Virgili, Mercé Briansó, entre d’altres…

© AGRUPACIÓ D’ASSOCIACIONS DE SETMANA SANTA DE TARRAGONA 2011


Setmana Santa de Tarragona


LA SETMANA SANTA DE TARRAGONA ÉS FESTA D’INTERÈS TURÍSTIC NACIONAL
LA PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT ÉS FESTA PATRIMONIAL D’INTERÈS NACIONAL
DECLARADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

© AGRUPACIÓ ASSOCIACIONS SETMANA SANTA TARRAGONA